Негізінен жаңа фармацевтикалық аралық өнімдерді әзірлеу және өндірумен айналысады

Қатерлі ісікке қарсы, жүрек-қан тамырлары, психикалық аурулар және басқа салаларда айналысады

top_03
head_bg1
 • Ninhydrin hydrate

  Нингидрин гидраты

  N-(2-Хлорфенил)-2-метил-4-[3-(2-хинолинил)-1,2,

  4-оксадиазол-5-ил]-1-пиперидинкарбоксамид

 • Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate

  Этил 4-оксоциклогексанкарбоксилат

  этил4-оксоциклогексанкарбоксилат;
  Циклогексанонкарбон қышқылы этил эфирі;
  4-ЦИКЛОГЕКСАНОНКАРБоксил Қышқылы Этил Эфирі;

 • Benzethonium chloride

  Бензетоний хлориді

  БЕНЦЕТОНИЙ Хлориді

  БЕНЗИЛДИИСОБУтилфеноксиэтоксидиметиламмоний хлориді H2O;

  бензетон хлоридінің моногидраты;

  фемеролхлоридмоногидрат;

  Октилфеноксиэтоксиэтилдиметил-бензил аммоний хлоридінің гидраты;

 • 5-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile

  5-Нитробензол-1,2-дикарбонитрил

  4-нитробензол-1,2-дикарбонитрил;

  3,4-Дицианонитробензол;

  5-Нитро-1,2-бензенедикарбонитрил;

  Фталонитрил, 4-нитро;

  5-Нитробензол-1,2-дикарбонитрил;

  1,2-Дициано-4-нитробензол;

  4-нитрофталодинитрил;4-нитро-1,2-бензенедикарбонитрил;

  4-нитро-1,2-дицианобензол;

  4-нитро-фталонитрил;

  1,2-бензедикарбонитрил,4-нитро;

  p-нитрофталонитрил;

  4-нитрофталонитрил

 • 5-Chloro-2-nitrobenzaldehyde

  5-Хлоро-2-нитробензальдегид

  Хлоро-2-нитробензальдегид;

  5-хлоро-2-нитро-бензальдегид;

  3-хлоро-6-нитробензальдегид;

  6-нитро-3-хлорбензальдегид;

  4-Хлоро-2-формилнитробензол;

 • 5-Aminoisophthalic acid

  5-Аминоизофтал қышқылы

  5-аминоизофталик қышқылы;

  5-Аминобензол-1,3-дикарбоксил қышқылы;

  5-аминоизофталик қышқылы;

  АМИНОИЗОФТАЛДЫҚ (5-) Қышқыл;

  5-АМИНОИЗОФТАЛДЫҚ;

  5-АМИНОИЗОФТАЛ ҚЫШЫЛЫ

 • 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde

  4-гидрокси-3-нитробензальдегид

  4-Гидрокси-3-нитробензальдегид

  4-Гидрокси-3-нитробензалдейд;

  4-OH-3-NO2-бензальдегид;

  3-НИТРО-4-ГИДРоксибензальдегид

  4-гидрокси-5-нитробензальдегид;

  4-гидрокси-3-нитро-бензальдегид;

  3-NO2-4-OHC6H4CHO;

  4-Формил-3-нитрофенол;

  3-NO2-4-OHC6H3CHO;

  4-Формил-2-нитрофенол;

 • 4-Chlorothiophenol

  4-Хлоротиофенол

  4-хлоротиофенол;

  бензенетиол, 4-хлоро-;

  4-хлоромеркаптобензол;

  4-хлорбензенетиол;

 • 3-Nitrobenzotrifluoride

  3-Нитробензотрифторид

  3-нитробензотрифторид;

  м-нитротрифторметилбензол;

  нитро-3бензотрифторид;

  3-трифторметил-1-нитробензол;

  м-нитротрифтортолуол;

  3-нитротрифторметилбензол;

  3-НИТРОТРИФЛОРОТОЛУЕН;

  3-Нитробензотрифтор;

  м-нитротрифторотолуол;

  нитробензотрифторид;

  м-трифторметил;

  М-НИТРОБЕНЗОТРИФЛОРИД;

  Бензол, 1-нитро-3-(трифторметил)-;

 • 3-Mercaptopropionic acid

  3-меркаптопропион қышқылы

  3-меркаптопропан қышқылы;

  3-тиопропион қышқылы;

  Тиогидракрил қышқылы;

  В-тиопропион қышқылы;

  3-меркаптопропионды;

  3-сульфанилпропан қышқылы;

  3-Меркаптопропион қышқылы;

  3-тиопропион қышқылы;

  Тиопропион қышқылы;

  3-меркапто-пропион қышқылы

 • 2-Octyl cyanoacetate

  2-октил цианоацетат

  Циансірке қышқылы 1-метилгептил эфирі

  октан-2-ил 2-цианоацетат;

  Цианосірке қышқылы изооктил эфирі;

 • 2-Nitrobenzenesulfonic acid hydrazide

  2-Нитробензолсульфон қышқылы гидразиді

  2-нитробензолсульфонилгидра;

  м-нитрофенилсульфонгидразид;

  м-Нитробензолсульфонилгидразид;

  3-нитро-бензолсульфоқышқыл гидразиді;

  3-нитробензолсульфонгидразид;

  3-нитрофенилсульфоногидразид;

КЕҢЕСТЕР